Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Matematika 4

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Matematika 4
– prvi i drugi dio

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole
Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Matematika 4
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Matematika 4
– zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Matematika 4
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Lekcije

2. sat

Ponavljanje nastavnog gradiva trećeg razreda – brojevi do 1000

3. sat

Brojevi do 1000

4. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000

5. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000 – vježbamo

6. sat

Množenje i dijeljenje brojeva do 1 000

7. sat

Množenje i dijeljenje brojeva do 1 000

8. sat

Množenje i dijeljenje brojeva do 1 000

9. sat

Geometrijski sadržaji

10. sat

Geometrijski sadržaji

11. sat

Mjerenje mase i volumena

14. sat

Brojevi do milijun – Višekratnici broja 1 000 do 10 000: brojenje, pisanje, čitanje

15. sat

Brojevi do 10 000: brojenje, pisanje, čitanje – ponavljanje 3. r

16. sat

Višekratnici broja 10 000 DO 10 000; brojenje, pisanje, čitanje

17. sat

Ostali brojevi do 100 000: brojenje, pisanje, čitanje

18. sat

Ostali brojevi do 100 000: brojenje, pisanje, čitanje – vježbamo

19. sat

Višekratnici broja 100 000 do milijun: brojenje, pisanje, čitanje

20. sat

Ostali brojevi do milijun: brojenje, pisanje, čitanje

21. sat

Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenaka

22. sat

Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenaka- vježbamo

23. sat

Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenaka- vježbamo

24. sat

Uspoređivanje brojeva do milijun
Uspoređivanje brojeva do milijun

25. sat

Uspoređivanje brojeva do milijun

26. sat

SADA ZNAM (1)

29. sat

Pisano zbrajanje brojeva do milijun – Pisano zbrajanje troznamenkastih brojeva

30. sat

Pisano zbrajanje troznamenkastih brojeva – vježbamo

31. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva

32. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva (zbrojevi jedinica i desetica veći su od 9)

33. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva (zbrojevi jedinica i desetica veći su od 9)

34. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva (zbroj stotica veći je od 9)

35. sat

Vjerojatnost događaja

36. sat

Vjerojatnost događaja

37. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva (zbroj tisućica veći je od 9)

38. sat

Pisano zbrajanje višeznamenkastih brojeva (zbroj desettisućica veći je od 9)

39. sat

Pisano zbrajanje višeznamenkastih brojeva (zbroj desettisućica veći je od 9)

40. sat

SADA ZNAM (2)

43. sat

Pisano oduzimanje brojeva do milijun Pisano oduzimanje troznamenkastih brojeva

44. sat

Pisano oduzimanje troznamenkastih brojeva – vježbamo

45. sat

Pisano oduzimanje četveroznamenkastih brojeva (broj stotica umanjitelja veći je od broja stotica umanjenika)

46. sat

Pisano oduzimanje peteroznamenkastih brojeva (broj tisućica umanjitelja veći je od broja tisućica umanjenika)

47. sat

Pisano oduzimanje peteroznamenkastih brojeva (broj tisućica umanjitelja veći je od broja tisućica umanjenika)

48. sat

Pisano oduzimanje šesteroznamenkastih brojeva (broj DT umanjitelja veći je od broja DT umanjenika)

49. sat

Pisano oduzimanje višeznamenkastih brojeva

50. sat

Pisano zbrajanje i oduzimanje – ponavljanje

51. sat

SADA ZNAM (3)

54. sat

Ravnina

56. sat

Kut – vježbamo

57. sat

Pravi kut

58. sat

Crtanje pravog kuta

59. sat

Šiljasti i tupi kut

60. sat

Trokut: stranica, vrhovi kutovi trokuta

61. sat

Vrste trokuta s obzirom na stranice

62. sat

Crtanje jednakostraničnog i jednakokračnog trokuta

63. sat

Pravokutni trokut

64. sat

Crtanje pravokutnog trokuta

65. sat

Krug i kružnica

66. sat

Središte kružnice i kruga

67. sat

Polumjer kruga i kružnice

68. sat

SADA ZNAM (4)

71. sat

Pisano množenje brojeva do milijun

72. sat

Pisano množenje brojeva do milijun – vježbam

73. sat

Pisano množenje troznamenkastog i jednoznamenkastog broja

74. sat

Pisano množenje troznamenkastog i jednoznamenkastog broja (umnožak broja stotica veći je od 9)

75. sat

Pisano množenje višeznamenkastog i jednoznamenkastog broja (umnožak broja tisućica veći je od 9)

76. sat

Vježbanje i ponavljanje

77. sat

Pisano množenje višeznamenkastog i jednoznamenkastog broja (umnožak broja deset tisuća veći je od 9)

78. sat

Pisano množenje višeznamenkastog i jednoznamenkastog broja (umnožak broja deset tisuća veći je od 9)

79. sat

Množenje brojeva višekratnikom broja 10 i broja 100 (452 ∙ 30, 452 ∙ 300)

80. sat

Množenje brojeva višekratnikom broja 10 i broja 100 (452 ∙ 30, 452 ∙ 300)

81. sat

Pisano množenje dvoznamenkastih brojeva (54 ∙ 30)

82. sat

Pisano množenje dvoznamenkastih brojeva (83 ∙ 25)

82. sat

Pisano množenje dvoznamenkastih brojeva (83 ∙ 25)

84. sat

Pisano množenje višeznamenkastog broja dvoznamenkastim brojem (384 ∙ 26, 2 678 ∙ 32)

85. sat

Pisano množenje višeznamenkastog broja dvoznamenkastim brojem (384 ∙ 26, 2 678 ∙ 32)

86. sat

Pisano množenje višeznamenkastog broja dvoznamenkastim brojem (32 457 ∙ 25)

87. sat

Pisano množenje višeznamenkastog broja dvoznamenkastim brojem (32 457 ∙ 25)

88. sat

Pisano množenje višeznamenkastog broja dvoznamenkastim brojem (742 ∙ 15, 538 ∙21)

89. sat

Vježbanje i ponavljanje

90. sat

Sada znam (1)

93. sat

Pravokutnik i kvadrat

94. sat

Crtanje pravokutnika i kvadrata

95. sat

Crtanje pravokutnika i kvadrata

96. sat

Kvadratna mreža – Mjerenje površina

97. sat

Jedinice za mjerenje površina

98. sat

Jedinice za mjerenje površina

99. sat

Mjerenje površine pravokutnika i kvadrata

100. sat

Mjerenje površine pravokutnika i kvadrata

101. sat

Izračunavanje površine pravokutnika i kvadrata

102. sat

Izračunavanje površine pravokutnika i kvadrata

103. sat

Sada znam (2)

106. sat

Pisano dijeljenje brojeva do milijun

107. sat

Pisano dijeljenje brojeva do milijun – vježbam

108. sat

Zapisi dijeljenja

109. sat

Zapisi dijeljenja

110. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim (brojevi desetica ili jedinica djeljenika su 0)

111. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim (brojevi desetica ili jedinica djeljenika su 0) – vježbam

112. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem

113. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem

114. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem (s ostatkom)

115. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem (s ostatkom)

116. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem (s ostatkom)

117. sat

Vježbanje i ponavljanje

118. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem (broj S djeljenika manji je od djelitelja)

119. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem (broj S djeljenika manji je od djelitelja)

120. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem (brojevi T i S djeljenika manji su od djelitelja)

121. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem (brojevi T i S djeljenika manji su od djelitelja)

122. sat

Redoslijed izvođenja računskih radnji

123. sat

Redoslijed izvođenja računskih radnji – vježbamo

124. sat

Vježbanje i ponavljanje

125. sat

Kvadar i kocka – Strane, bridovi, vrhovi

126. sat

Kvadar i kocka – Strane, bridovi, vrhovi – vježbamo

127. sat

Mjerenje volumena tekućine

128. sat

Mjerenje volumena tekućine

129. sat

Mjerenje volumena tekućine

130. sat

Sada znam (3)

133. sat

Ponavljanje – Brojevi do 1 000 000

134. sat

Ponavljanje – Zbrajanje i oduzimanje do 1 000 000

135. sat

Ponavljanje – Zbrajanje i oduzimanje do 1 000 000

136. sat

Ponavljanje – Množenje i dijeljenje do 1 000 000

137. sat

Ponavljanje – Množenje i dijeljenje do 1 000 000

138. sat

Ponavljanje – Geometrijski sadržaji

141. sat

Ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Kutak za ponavljanje

Pravi kut
Crtanje pravog kuta
Vrste kutova
Trokut
Opseg trokuta
Pravokutni trokut – 15 dijelova
Pravokutni trokut – 21 dio
Crtanje pravokutnoga trokuta
Jednakostraničan trokut
Jednakokračan trokut
Raznostraničan trokut
Trokuti
Pravokutnik i kvadrat
Površina – 8 dijelova
Površina – 21 dio
Mjerenje površine
Mjerne jedinice za površinu
Mjerne jedinice za duljinu i površinu
Koliko u metru kvadratnom ima decimetara kvadratnih?
Množenje
Množenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim
Množenje dvoznamenkastih brojeva
Množenje višeznamenkastih brojeva dvoznamenkastim
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white