Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Matematika 3

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole

Matematika 3
– prvi i drugi dio

Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole
Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole

Matematika 3
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Zbirka zadataka iz matematike za treći razred osnovne škole

Matematika 3
– zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike za treći razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za treći razred osnovne škole

Matematika 3
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za treći razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Upoznavanje udžbeničkog kompleta

2. sat

Brojevi do 100 – ponavljanje

3. sat

Brojevi do 100 – ponavljanje

4. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 100 – vježbam

5. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 100 – vježbam

6. sat

Množenje i dijeljenje – ponavljanje

7. sat

Množenje i dijeljenje – vježbam

10. sat

Pisanje i čitanje višekratnika broja 100

11. sat

Pisanje i čitanje višekratnika broja 100 – vježbam

12. sat

Uspoređivanje, zbrajanje i oduzimanje stotica

13. sat

Uspoređivanje, zbrajanje i oduzimanje stotica – vježbam

14. sat

Ostali brojevi do 1 000: brojenje, čitanje, pisanje

15. sat

Ostali brojevi do 1 000: brojenje, čitanje pisanje – vježbam

16. sat

Čitanje i pisanje brojeva do 1 000 – vježbam

18. sat

Uspoređivanje brojeva do 1 000 – vježbam

23. sat

Tablica mjesnih vrijednosti znamenaka – vježbam

24. sat

Vježbanje i ponavljanje

25. sat

Vježbanje i ponavljanje /Čarobno računanje/

28. sat

Pisanje troznamenkastih brojeva u obliku: 457 = 4 · 100 + 5 · 10 + 7 · 1 – vježbam

31. sat

Slovo kao znak za broj

32. sat

Slovo kao znak za broj – vježbam

33. sat

Slovo kao znak za broj – vježbam

34. sat

Zbrajanje troznamenkastoga i jednoznamenkastoga broja

35. sat

Zbrajanje troznamenkastoga i jednoznamenkastoga broja – vježbam

36. sat

Oduzimanje jednoznamenkastoga broja od troznamenkastoga broja

37. sat

Oduzimanje jednoznamenkastoga broja od troznamenkastoga broja – vježbam

38. sat

Oduzimanje jednoznamenkastoga broja od troznamenkastoga – vježbam

41. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 100

42. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 100 (zbroj brojeva J veći je od 9)

43. sat

Pisano oduzimanje brojeva do 100

44. sat

Stalnost razlike

45. sat

Pisano oduzimanje brojeva do 100 (broj J umanjitelja veći je od broja J umanjenika)

46. sat

Pisano oduzimanje brojeva do 100 (broj J umanjitelja veći je od broja J umanjenika) – vježbam

47. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 1 000

48. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 1 000 – vježbam

49. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 1 000 (zbroj brojeva J veći je od 9)

50. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 1 000 (zbroj brojeva J veći je od 9) – vježbam

51. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 1 000 (zbroj brojeva D veći je od 9)

52. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 1 000 (zbroj brojeva D veći je od 9) – vježbam

53. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 1 000 (zbroj brojeva i J i D veći je od 9)

54. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 1 000 (zbroj J i D veći je od 9) – vježbam

55. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 1 000 – vježbam

58. sat

Pisano oduzimanje brojeva do 1 000

59. sat

Pisano oduzimanje brojeva do 1 000 (broj J umanjenika manji je od broja J umanjitelja)

60. sat

Pisano oduzimanje brojeva do 1 000 (broj D umanjenika manji je od broja D umanjitelja)

61. sat

61. Pisano oduzimanje brojeva do 1 000 (brojevi J i D umanjenika manji su od brojeva J i D umanjitelja)

62. sat

Pisano oduzimanje brojeva do 1 000 (brojevi J i D umanjenika manji su od brojeva J i D umanjitelja) – vježbam

63. sat

Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000 – vježbam

64. sat

Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000 – vježbam

68. sat

Polupravac i dužina

69. sat

Mjerenje dužine – milimetar, centimetar, decimetar, metar, kilometar

70. sat

Mjerenje dužine – milimetar, centimetar, decimetar, metar, kilometar – vježbam

71. sat

Duljina dužine

72. sat

Duljina dužine – vježbam

75. sat

Množenje brojeva do 1 000 – vježbam

76. sat

Množenje zbroja brojem

77. sat

Množenje zbroja brojem – vježbam

78. sat

Množenje s 10, 100 i 1 000

79. sat

Množenje s 10, 100 i 1 000 – vježbam

80. sat

Dijeljenje višekratnika broja 10 s 10, višekratnika 100 sa 100 i višekratnika broja 1 000 s 1 000

81. sat

Ponavljanje i vježbanje

82. sat

Prikazivanje podataka

83. sat

Množenje višekratnika broja 10 jednoznamenkastim brojem

84. sat

Množenje višekratnika broja 10 jednoznamenkastim brojem – vježbam

85. sat

Množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

86. sat

Množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim – vježbam

87. sat

Pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

88. sat

Pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (umnožak broja J veći je od 9)

89. sat

Pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (umnožak broja D veći je od 9)

90. sat

Pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (umnošci brojeva J i D veći su od 9)

91. sat

Pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem – vježbam

94. sat

Pisano množenje brojevima 10, 100 i 1 000

95. sat

Dijeljenje brojeva do 1 000 – vježbam

96. sat

Dijeljenje brojeva do 1 000 – vježbam

97. sat

Dijeljenje zbroja brojem

98. sat

Dijeljenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim (bez ostatka i s ostatkom)

99. sat

Dijeljenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim (bez ostatka i s ostatkom) – vježbam

100. sat

Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (brojevi D i J djeljenika djeljivi su djeliteljem)

101. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (brojevi S, D i J djeljenika djeljivi su djeliteljem)

102. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (broj S djeljenika nije djeljiv djeliteljem)

103. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem (broj D djeljenika nije djeljiv djeliteljem)

104. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (brojevi S, D i J djeljenika nisu djeljivi djeliteljem)

105. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (brojevi S i D djeljenika manji su od djelitelja)

106. sat

Ponavljanje i vježbanje

107. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastih brojeva jednoznamenkastim brojem – vježbam

108. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastih brojeva jednoznamenkastim brojem – vježbam

111. sat

Pravci koji se sijeku

112. sat

Usporedni pravci

113. sat

Okomiti pravci

114. sat

Pravci – vježbam

115. sat

Prenošenje dužina – uporaba šestara

116. sat

Krug i kružnica

117. sat

Središte kružnice i kruga

118. sat

Polumjer i promjer kruga i kružnice

119. sat

Središte, polumjer i promjer kružnice i kruga – vježbam

120. sat

Mjerenje mase

121. sat

Mjerenje mase – vježbam

122. sat

Mjerenje obujma tekućine

123. sat

Mjerenje obujma tekućine – vježbam

124. sat

Mjerenje mase i obujma tekućine – vježbam

125. sat

Mjerenje mase i obujma tekućine – vježbam

128. sat

Opseg trokuta

129. sat

Opseg trokuta – vježbam

130. sat

Opseg pravokutnika i kvadrata

131. sat

Opseg pravokutnika i kvadrata – vježbam

132. sat

Crtanje pravokutnika i kvadrata

133. sat

Crtanje pravokutnika i kvadrata – vježbam

134. sat

Opseg trokuta, crtanje pravokutnika i kvadrata – vježbam

137. sat

Brojevi do 10 000 – vježbam

138. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 1 000 – vježbam

139. sat

Množenje i dijeljenje – vježbam

140. sat

Geometrijski sadržaji – ponavljam

Kutak za ponavljanje

Pisano oduzimanje (684 – 327)
Pisano oduzimanje (634 – 352)
Pisano oduzimanje (634 – 357)
Naučili smo: Pisano oduzimanje do 1 000
Pravac
Polupravac i dužina
Pravci koji se sijeku
Usporedni pravci
Crtanje usporednih pravaca
Okomiti pravci
Crtanje okomitih pravaca
Mjerne jedinice za duljinu
Koliko u metru ima milimetara?
Šestar
Kružnica
Prenošenje dužina
Crtanje pravokutnika i kvadrata – 6 dijelova
Crtanje pravokutnika i kvadrata – 24 dijela
Opseg trokuta
Opseg pravokutnika i kvadrata
Množenje zbroja brojem
Množenje brojevima 10 i 100
Dijeljenje brojeva s 10 i 100
Množenje više faktora
Množenje (3 x 50)
Množenje (3 x 52)
Pisano množenje (31 x 2)
Pisano množenje (24 x 3)
Pisano množenje (42 x 3)
Pisano množenje (45 x 3)
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white