Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Matematički izazovi 8

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za osmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 8
– prvi dio

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za osmi razred osnovne škole
Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za osmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 8
– drugi dio

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za osmi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radni listići iz matematike za osmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 8
– radni listići

Radni listići iz matematike za osmi razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za osmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 8
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za osmi razred osnovne škole

Lekcije

8. sat

Kvadriranje racionalnih brojeva

11. sat

Kvadriranje umnoška i količnika

21. sat

Potencije s bazom 10 i prirodnim eksponentom

22. sat

Množenje i dijeljenje potencija s bazom 10

23. sat

Potenciranje potencije

24. sat

Potencije s bazom 10, eksponentom nula i negativnim cjelobrojnim eksponentom

25. sat

Zbrajanje i oduzimanje potencija

26. sat

Znanstveni zapis broja

28. sat

Drugi korijen

31. sat

Zbrajanje i oduzimanje korijena

32. sat

Množenje i dijeljenje korijena. Korjenovanje umnoška i količnika

33. sat

Djelomično korjenovanje

34. sat

Računanje s korijenima

35. sat

Racionalizacija nazivnika

39. sat

Pravokutni trokut

41. sat

Pitagorin poučak

42. sat

Izračunavanje duljina stranica pravokutnog trokuta

45. sat

Obrat Pitagorina poučka

48. sat

Primjena Pitagorina poučka na kvadrat

50. sat

Primjena Pitagorina poučka na pravokutnik

51. sat

Primjena Pitagorina poučka na jednakokračni trokut

52. sat

Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični trokut

54. sat

Primjena Pitagorina poučka na romb

55. sat

Primjena Pitagorina poučka na jednakokračni trapez

56. sat

Priprema za ispit znanja – Pitagorin poučak

59. sat

Prirodni, cijeli i racionalni brojevi

60. i 61. sat

Rješavanje jednadžbi u skupovima N, Z i Q

62. i 63. sat

Pisanje razlomaka u decimalnom obliku

64. i 65. sat

Iracionalni i realni brojevi

66. i 67. sat

Konstrukcije dužina duljine korijen iz 2 i korijen iz 3. Realni brojevi i brojevni pravac

68. i 69. sat

Graf funkcije f(x)=x^2

70. sat

Graf funkcije f(x)=korijen iz x

71. sat

Priprema za ispit znanja – realni brojevi

76. sat

Zbrajanje i oduzimanje vektora 1. dio

77. sat

Zbrajanje i oduzimanje vektora 2. dio

78. sat

Translacija 1. dio

79. sat

Translacija 2. dio

80. sat

Osna simetrija 1. dio

81. sat

Osna simetrija 2. dio

82. sat

Centralna simetrija 1. dio

83. sat

Centralna simetrija 2. dio

84. sat

Rotacija 1. dio

85. sat

Rotacija 2. dio

89. i 90. sat

Točke, pravci i ravnine u prostoru

91. sat

Međusobni položaj pravca i ravnine

92. sat

Međusobni položaj dvaju pravaca u prostoru

93. sat

Međusobni položaj dviju ravnina u prostoru

94. sat

Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina

95. i 96. sat

Ortogonalna projekcija točke na ravninu

97. sat

Udaljenost točke od ravnine

98. sat

Priprema za ispit znanja točke, pravci i ravnine u prostoru
Oplošje kocke

103. sat

Oplošje kocke

104. sat

Obujam kocke

106. sat

Oplošje kvadra
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white