Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Matematički izazovi 7

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za sedmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 7
– prvi i drugi dio

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za sedmi razred osnovne škole
Radni udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za sedmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 7
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Radni udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za sedmi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radni listići iz matematike za sedmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 7
– radni listići

Radni listići iz matematike za sedmi razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za sedmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 7
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za sedmi razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Pozitivni i negativni racionalni brojevi

2. sat

Suprotni brojevi i apsolutna vrijednost racionalnog broja

3. sat

Racionalni brojevi i brojevni pravac

4. sat

Uspoređivanje racionalnih brojeva

5. sat

Zbrajanje racionalnih brojeva

6. sat

Oduzimanje racionalnih brojeva

7. sat

Množenje racionalnih brojeva

8. sat

Kvadriranje racionalnih brojeva 1. dio

9. sat

Kvadriranje racionalnih brojeva 2. dio

10. sat

Dijeljenje racionalnih brojeva

11. sat

Dvojni razlomci

12. sat

Algebarski izrazi u skupu racionalnih brojeva

13. sat

Množenje algebarskih izraza 1. dio

14. sat

Množenje algebarskih izraza 2. dio

15. sat

Potencije s bazom 10 i nenegativnim cjelobrojnim eksponentom – ponovimo

16. sat

Potencije s bazom 10, eksponentom nula i negativnim cjelobrojnim eksponentom

17. sat

Znanstveni zapis broja

18. sat

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom (1. dio)

19. sat

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom (2. dio)

20. sat

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom (3. dio)

21. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi sa zagradama (1. dio)

22. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi sa zagradama (2. dio)

23. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi s razlomcima

24. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi s razlomcima i zagradama

25. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi – broj rješenja

26. sat

Primjena linearnih jednadžbi – zagonetke s brojevima

27. sat

Primjena linearnih jednadžbi – računske priče

28. sat

Primjena linearnih jednadžbi – geometrijski sadržaji

34. sat

Koordinatni sustav na pravcu

35. sat

Uređeni par

36. sat

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini (1. dio)

37. sat

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini (2. dio)

38. sat

Osna simetrija

39. sat

Centralna simetrija

40. sat

Vektori

41. sat

Vektori

42. sat

Translacija

64. sat

Omjer – Ponovimo

67. sat

Proporcionalne veličine

68. sat

Primjena proporcionalnosti u rješavanju praktičnih problema

71. sat

Grafički prikaz proporcionalnosti (1)

72. sat

Grafički prikaz proporcionalnosti (2)

73. sat

Linearna ovisnost (1.dio)

74. sat

Linearna ovisnost (2.dio)

75. sat

Linearna funkcija (prošireni sadržaj)

76. sat

Grafički prikaz linearne ovisnosti (1. dio)

77. sat

Grafički prikaz linearne ovisnosti (2. dio)

78. sat

Obrnuto proporcionalne veličine

79. sat

Primjena obrnute proporcionalnosti u rješavanju praktičnih problema

80. sat

Postotak. Računanje postotnog iznosa – ponovimo

81. sat

Postotni račun – računanje postotka

82. sat

Postotni račun – računanje osnovne vrijednosti

85. sat

Osnovno o mnogokutu. Konveksni i nekonveksni mnogokuti

86. sat

Dijagonale mnogokuta

87. sat

Kutovi mnogokuta

88. sat

Pravilni mnogokuti – 1. dio

89. sat

Pravilni mnogokuti – 2. dio

90. sat

Crtanje i konstrukcija pravilnih mnogokuta – 1. dio

91. sat

Crtanje i konstrukcija pravilnih mnogokuta – 2. dio

92. sat

Opseg mnogokuta

93. sat

Površina mnogokuta

94. sat

Osnovno o krugu i kružnici – ponovimo

95. sat

Opseg kruga

96. sat

Duljina kružnog luka

97. sat

Površina kruga

98. sat

Površina kružnog isječka

99. sat

Površina kružnog vijenca
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white