Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Matematički izazovi 6

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za šesti razred osnovne škole

Matematički izazovi 6
– prvi i drugi dio

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za šesti razred osnovne škole
Radni udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za šesti razred osnovne škole

Matematički izazovi 6
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Radni udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za šesti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radni listići iz matematike za šesti razred osnovne škole

Matematički izazovi 6
– radni listići

Radni listići iz matematike za šesti razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za šesti razred osnovne škole

Matematički izazovi 6
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za šesti razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Osnovno o razlomcima, mješoviti brojevi – ponovimo

2. sat

Djeljivost s 10, 5, 2, 3 i 9 – ponovimo

3. sat

Svojstva djeljivosti – ponovimo

4. sat

Prosti i složeni brojevi – ponovimo. Rastavljanje brojeva na proste faktore – ponovimo

5. sat

Djelitelj. Višekratnik – ponovimo

6. sat

Zajednički djelitelji. Najveći zajednički djelitelj 1. dio

7. sat

Zajednički djelitelji. Najveći zajednički djelitelj 2. dio

8. sat

Zajednički višekratnici. Najmanji zajednički višekratnik 1. dio

9. sat

Zajednički višekratnici. Najmanji zajednički višekratnik 2. dio

10. sat

Proširivanje razlomaka

11. sat

Skraćivanje razlomaka

12. sat

Proširivanje i skraćivanje razlomaka 1. dio

13. sat

Proširivanje i skraćivanje razlomaka 2. dio

14. sat

Dekadski razlomci. Postotci i promili kao dekadski razlomci. Decimalni zapis broja – ponovimo

16. sat

Mjerenje

17. sat

Svođenje razlomaka na zajednički nazivnik 1. dio

18. sat

Svođenje razlomaka na zajednički nazivnik 2. dio

19. sat

Svođenje razlomaka na zajednički nazivnik 3. dio

20. sat

Uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika

21. sat

Uspoređivanje razlomaka 1. dio

22. sat

Uspoređivanje razlomaka 2. dio

23. sat

Odnos skupa N i Q. Brojevni pravac

24. sat

Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika (1)

25. sat

Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika (2)

26. sat

Zbrajanje i oduzimanje razlomaka (1)

27. sat

Zbrajanje i oduzimanje razlomaka (2)

28. sat

Zbrajanje i oduzimanje razlomaka (3)

29. sat

Zbrajanje i oduzimanje razlomaka (4)

30. sat

Množenje razlomaka (1)

31. sat

Množenje razlomaka (2)

32. sat

Množenje razlomaka (3)

33. sat

Kvadrati razlomaka

34. sat

Recipročni brojevi

35. sat

Dijeljenje razlomaka (1)

36. sat

Dijeljenje razlomaka (2)

37. sat

Dijeljenje razlomaka (3)

42. sat

Dvojni razlomci (1)

43. sat

Dvojni razlomci (2)

44. sat

Algebarski izrazi s razlomcima

45. sat

Postotak. Računanje postotnog iznosa (1)

46. sat

Postotak. Računanje postotnog iznosa (2)

47. sat

Prikazivanje i analiza podataka – stupčasti dijagram (1)

48. sat

Prikazivanje i analiza podataka – stupčasti dijagram (2)

49. sat

Kutovi i vrste kutova – ponovimo

50. sat

Simetrala kuta

62. sat

Vanjski kutovi trokuta

63. sat

Sukladnost trokuta

64. sat

Poučci o sukladnosti trokuta (1)

65. sat

Poučci o sukladnosti trokuta (2)

66. sat

Osnovne konstrukcije trokuta (1)

67. sat

Osnovne konstrukcije trokuta (2)

68. sat

Visine trokuta

69. sat

Veza površine pravokutnika i pravokutnog trokuta

70. sat

Površina trokuta

74. sat

Cijeli brojevi. Odnos skupova N i Z

75. sat

Prikazivanje cijelih brojeva na brojevnom pravcu

76. sat

Visine trokuta

77. sat

Uređeni par

78. sat

Pravokutni sustav u ravnini (1.dio)

79. sat

Pravokutni sustav u ravnini (2.dio)

80. sat

Pravokutni sustav u ravnini (3.dio)

81. sat

Prikazivanje i analiza podataka (linijski dijagram)

82. sat

Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijeloga broja

83. sat

Uspoređivanje cijelih brojeva

84. sat

Zbrajanje cijelih brojeva (1.dio)

85. sat

Zbrajanje cijelih brojeva (2.dio)

86. sat

Oduzimanje cijelih brojeva (1.dio)

87. sat

Oduzimanje cijelih brojeva (2.dio)

88. sat

Rad sa zagradama (1.dio)

89. sat

Rad sa zagradama (2.dio)

90. sat

Množenje cijelih brojeva (1.dio)

91. sat

Množenje cijelih brojeva (2.dio)

92. sat

Kvadrati cijelih brojeva

93. sat

Dijeljenje cijelih brojeva (1.dio)

94. sat

Dijeljenje cijelih brojeva (2.dio)

95. sat

Algebarski izrazi u cijelih brojevima

96. sat

Potencije s bazom 10 i nenegativnim cjelobrojnim eksponentom

97. sat

Zbrajanje i oduzimanje potencija s bazom 10

103. sat

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom (1. dio)

104. sat

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom (2.dio)

105. sat

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom (3. dio)

106. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi sa zagradama (1. dio)

107. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi sa zagradama (2. dio)

108. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi s razlomcima (1. dio)

109. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi s razlomcima (2.dio)

110. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi – broj rješenja

111. sat

Primjena linearnih jednadžbi – zagonetke s brojevima

112. sat

Primjena linearnih jednadžbi – računske priče (1. dio)

113. sat

Primjena linearnih jednadžbi – računske priče (2. dio)

114. sat

Primjena linearnih jednadžbi – geometrijski sadržaj
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white