Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Matematički izazovi 5

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za peti razred osnovne škole

Matematički izazovi 5
– prvi dio

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za peti razred osnovne škole
Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za peti razred osnovne škole

Matematički izazovi 5
– drugi dio

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za peti razred osnovne škole
Radni udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za peti razred osnovne škole

Matematički izazovi 5
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Radni udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za peti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radni listići iz matematike za peti razred osnovne škole

Matematički izazovi 5
– radni listići

Radni listići iz matematike za peti razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za peti razred osnovne škole

Matematički izazovi 5
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za peti razred osnovne škole

Lekcije

12. sat

Skup. Zapis skupa

13. sat

Razvrstavanje podataka

14. sat

Podskup skupa. Presjek skupova. Unija skupova

16. sat

Algebarski izrazi

17. sat

Linearna jednadžba

18. sat

Zbrajanje i oduzimanje algebarskih izraza

19. sat

Vrijednost algebarskog izraza

20. sat

Kvadrat broja

21. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi vezom zbrajanja i oduzimanja

22. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi vezom množenja i dijeljenja

23. sat

Nejednadžba

24. sat

Priprema za 1. ispit znanja – Mjerenje i uvod u algebru 1. dio

25. sat

Priprema za 1. ispit znanja – Mjerenje i uvod u algebru 2. dio

27. sat

Skup prirodnih brojeva

28. sat

Veliki brojevi

30. sat

Brojevni pravac

31. sat

Prethodnik i sljedbenik broja

32. sat

Uspoređivanje prirodnih brojeva

33. sat

Zaokruživanje brojeva

34. sat

Zbrajanje brojeva u skupu N_0

35. sat

Svojstva zbrajanja brojeva

36. sat

Oduzimanje brojeva u skupu N_0 1. dio

37. sat

Oduzimanje brojeva u skupu N_0 2. dio

38. sat

Množenje brojeva u skupu N_0 1. dio

39. sat

Množenje brojeva u skupu N_0 2. dio

40. sat

Osnovna svojstva množenja 1. dio

41. sat

Osnovna svojstva množenja 2. dio

42. sat

Dijeljenje prirodnih brojeva 1. dio

43. sat

Dijeljenje prirodnih brojeva 2. dio

44. sat

Izvođenje više računskih radnji 1. dio

45. sat i 46. sat

Izvođenje više računskih radnji 2.dio

47. sat

Aritmetička sredina

50., 51. i 52. sat

Priprema za ispit znanja – Prirodni brojevi

53. sat

Višekratnik

54. sat

Djelitelj

55. sat

Svojstva djeljivosti

56. sat

Djeljivost s 10, 5 i 2

57. sat

Djeljivost s 3 i 9

58. sat

Djeljivost s 10, 5, 2, 3 i 9

59. sat

Prosti i složeni brojevi

60. sat

Rastavljanje broja na proste faktore 1.dio

61. sat

Rastavljanje broja na proste faktore 2.dio

62. sat

Priprema za ispit znanja – Djeljivost prirodnih brojeva 1. dio

63. i 64. sat

Priprema za ispit znanja – Djeljivost prirodnih brojeva 2. dio

65. sat

Skupovi točaka u ravnini

66. sat

Pravac, polupravac, dužina 1. dio

67. sat

Pravac, polupravac, dužina 2. dio

68. sat

Simetrala dužine

69. sat

Kružnica i krug

70. sat

Dijelovi kruga 1. dio

71. sat

Dijelovi kruga 2. dio

72. sat

Pravokutnik i kvadrat

73. sat

Mjerenje površine

74. sat

Opseg i površina pravokutnika

75. sat

Opseg i površina kvadrata

77. sat

Vrste kutova

78. sat

Mjerenje kutova 1. dio

79. sat

Mjerenje kutova (crtanje kutova) 2. dio

80. sat

Sukuti i vršni kutovi

81. sat

Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca

83. sat

Vrste trokuta 1. dio

84. sat

Vrste trokuta 2. dio

85. sat

Skupovi točaka u ravnini (podskup skupa, presjek skupova, unija skupova)

86. sat

Osna simetrija

87. i 88. sat

Centralna simetrija

89. sat

Volumen. Mjerenje volumena.

90. sat

Kocka. Volumen kocke

91. sat

Kvadar. Volumen kvadra

92. sat

Mjerenje volumena tekućine

93. i 94. sat

Priprema za ispit znanja – Oblik, prostor i mjerenje 1. dio

95. i 96. sat

Priprema za ispit znanja – Oblik, prostor i mjerenje 2. dio

97. sat

Uvođenje razlomaka 1.dio

98. sat

Uvođenje razlomaka 2. dio

99. sat

Uvođenje razlomaka 3. dio

100. i 101. sat

Uvođenje razlomaka 4. dio

102. sat

Mješoviti brojevi 1. dio

103. sat

Mješoviti brojevi 2. dio

104. sat

Razlomci i točke pravca

105., 106. i 107. sat

Priprema za ispit znanja – Razlomci

108. sat

Dekadski razlomci

109. sat

Postotci i promili kao dekadski razlomci

110. sat

Decimalni zapis broja

111. sat

Decimalni brojevi – mjerne jedinice

112. sat

Prikazivanje decimalnih brojeva na brojevnom pravcu

113. sat

Zaokruživanje decimalnih brojeva

114. sat

Uspoređivanje decimalnih brojeva

115. sat

Zbrajanje decimalnih brojeva

116. sat

Oduzimanje decimalnih brojeva

117. sat

Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva

118. sat

Veza zbrajanja i oduzimanja

119. sat

Množenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama

120. sat

Dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama

121. sat

Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama

122. sat

Množenje decimalnih brojeva 1. dio

123. sat

Množenje decimalnih brojeva 2. dio

124. sat

Dijeljenje decimalnih brojeva prirodnim brojem 1. dio

125. sat

Dijeljenje decimalnih brojeva prirodnim brojem 2. dio

126. sat

Aritmetička sredina (decimalni brojevi)

127. sat

Dijeljenje decimalnih brojeva decimalnim brojem 1. dio

128. i 129. sat

Dijeljenje decimalnih brojeva decimalnim brojem 2.dio

130. sat

Veza množenja i dijeljenja decimalnih brojeva
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white