Skip to content
alfa_nastava_logo

Hrvatski jezik

Hrvatske jezične niti 6

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Hrvatske jezične niti 6
– udžbenik

Udžbenik iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole
Čitanka iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Hrvatska riječ 6
– čitanka

Čitanka iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole
Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Hrvatske jezične niti 6
– udžbenik (prilagođeno)

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole
Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Hrvatska riječ 6
– čitanka (prilagođeno)

Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Hrvatske jezične niti 6
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole
Ispitni listići iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Hrvatske jezične niti 6
– ispitni listići

Ispitni listići iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole
Pravopisni listići iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Hrvatske jezične niti 6
– pravopisni listići

Pravopisni listići iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Videolekcije

Hrvatski za 5!

Glagolska vremena i načini

Hrvatski za 5!

Glagolski pridjev radni

Hrvatski za 5!

Glagolski pridjev trpni

Hrvatski za 5!

Kondicional I.

Hrvatski za 5!

Najčešće pogreške u tvorbi glagolskog pridjeva trpnog

Hrvatski za 5!

Pluskvamperfekt

Hrvatski za 5!

Povratna zamjenica

Hrvatski za 5!

Povratno-posvojna zamjenica

Hrvatski za 5!

Pravopisni znakovi

Hrvatski za 5!

Razlikovanje aorista i imperfekta

Hrvatski za 5!

Veliko početno slovo
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white